Calder Holding

Van Inactief naar Actief! Vanuit deze invalshoek levert Calder Holding resultaatgerichte en meetbare dienstverlening, veelal gericht op kwetsbare doelgroepen. Of het nu gaat om diagnostiek & indicatiestelling, onderwijs, werken & loopbaanontwikkeling, hulp bij schulden, begeleid wonen, psychische & psychiatrische zorgverlening of doorburgering, de bedrijven binnen Calder Holding kunnen op al deze terreinen doeltreffende diensten leveren. Calder Holding bestaat uit dertien werkmaatschappijen en heeft 900 medewerkers in dienst. De organisatie heeft in Nederland een landelijke dekking en is daarnaast in het Verenigd Koninkrijk, Vlaanderen en Duitsland actief.

Dankzij de ontwikkeling van vernieuwende vraaggerichte producten, resultaatgerichte uitvoering en strakke procesbeheersing heeft Calder Holding zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijke sociale dienstverlener. Calder Holding werkt voor publieke en private opdrachtgevers. Opdrachtgevers zijn alle zorgverzekeraars en vele gemeenten in Nederland, UWV Werkbedrijf, de Raad voor de Kinderbescherming, de Engelse en Duitse overheid, VDAB in België, brancheverenigingen, zorgkantoren, bedrijven en instellingen en 10-duizenden particulieren.

De beroemde mobile van Alexander Calder is een metafoor voor onze werkwijze. Verandering levert nieuwe perspectieven op, waaruit je kunt kiezen en die je – doorin beweging te komen – kunt realiseren. Beweging zit in de genen van ons bedrijf. We raken enthousiast van nieuwe initiatieven en zijn in staat om snel tot resultaat te komen. Onze organisatie is actief in drie domeinen: werk, onderwijs en zorg. En waar nodig en mogelijk maken we mooie verbindingen tussen deze domeinen en ontstaan nieuwe concepten. Samen kunnen de werkmaatschappijen uit onze groep een mooi palet aan integrale dienstverlening bieden op het gebied van werk, onderwijs en zorg.

Buro van Roosmalen

Buro van Roosmalen GGZ is een behandelcentrum voor geestelijke gezondheid én een wetenschappelijk onderzoekscentrum. In samenwerking met de universiteiten van Maastricht, Amsterdam en Gent koppelen we zoveel als mogelijk behandelingen aan wetenschappelijk onderzoek. Onze behandelprogrammas zijn gebaseerd op bewezen effectiviteit en worden zoveel als mogelijk protocollair uitgevoerd. We werken vraaggericht en altijd in overleg en met inspraak van de cliënt. Gastvrijheid en een persoonlijke benadering staan daarbij voorop.

Buro van Roosmalen is een erkende en gecertificeerde GGZ instelling in Noord- en Midden-Limburg met ongeveer 55 medewerkers. Er zijn 5 teams werkzaam, verdeeld over vestigingen in Roermond, Venlo en Venray. In een aantal gezondheidscentra en huisartspraktijken zijn eveneens psychologen van ons werkzaam.

http://www.burovanroosmalen.nl/

SBK

SBK staat al meer dan 25 jaar voor opleiden in de praktijk. Het vakmanschap zit in ons DNA en onze opleidingen zijn dan ook van hoge kwaliteit. SBK leidt op in actuele vakvaardigheden in de sectoren techniek en veiligheid. Organisaties moeten meer dan ooit alert zijn en op het juiste moment slagkracht kunnen tonen. Essentieel hierbij zijn de ontwikkelingen op bedrijfskundig en organisatorisch gebied en de vooruitgang in de vakinhoud. SBK is uw partner om op deze gebieden samen met u de juiste vragen te formuleren en aan de hand van een gedegen analyse hierop passende antwoorden te bieden.

http://www.sbkopleidingen.nl/

IMKO

IMKO Opleidingen is dé specialist als het om erkende opleidingen in de uiterlijke verzorging gaat. Als grootste particulie opleidingscentrum in deze branche met negen vestigingen verspreid over het land, verzorgen wij al jaren tal van opleidingen van de allerhoogste kwaliteit, zoals kapper, schoonheidsspecialist en pedicure. Theorie en praktijk wisselen elkaar voortdurend af en we vinden persoonlijke aandacht in kleine groepen belangrijk, waardoor de opleidingen zeer aantrekkelijk zijn en prettig te volgen. De hoge slagingspercentages van IMKO zijn dan ook een feit: vrijwel al onze studenten ronden hun opleiding succesvol af.

http://www.imko.nl/

Max Ernst

Het kan iedereen overkomen. Eén op de vier Nederlanders heeft last van psychische problemen. Misschien bent u één van deze mensen en zoekt u een betrokken en professionele hulpverlener. Bij Max Ernst GGZ bent u aan het goede adres. Met u werken wij toe naar psychisch evenwicht: snel, deskundig, gericht op resultaat én zonder lange wachtlijsten.

Max Ernst GGZ is een landelijk opererende instelling voor geestelijke gezondheidszorg met 14 vestigingen verspreid over Nederland. Om optimale waarborgen te kunnen geven voor de kwaliteit van de geleverde zorg is Max Ernst GGZ sinds 2007 HKZ-gecertificeerd.

http://www.max-ernst.nl

Alexander Calder Arbodiensten

Talent! is onze Engelse specialist in het bij elkaar brengen van werkgevers en werkzoekenden. Alles wat Talent! doet is vraaggericht. Vanuit de vraag van bedrijven en organisaties vinden wij de juiste medewerkers en begeleiden wij deze medewerkers bij het behouden van de baan. Om dit goed te kunnen doen, werkt Talent! samen met partners in de publieke en private sector en met vrijwilligerscentra en maatschappelijke organisaties. Talent! kenmerkt zich door een frisse, innovatieve aanpak waarin we ons focussen op kwaliteiten en talenten van mensen.

http://www.talent.co.uk

Alexander Calder Arbeidsintegratie

Werken is goed voor een mens. Iedereen wil tenslotte van betekenis zijn en meedraaien in de samenleving. Daar is Alexander Calder arbeidsintegratie absoluut van overtuigd. En daarom staan onze medewerkers klaar om mensen te ondersteunen bij hun zoektocht naar werk of ander vormen van maatschappelijke participatie. Dit doen wij op een positieve en enthousiaste manier. Alexander Calder werkt resultaatgericht, maar met oog voor de klant en zijn kwaliteiten. Met intensieve en activerende trajecten en veel creativiteit doen wij wat we beloven.

De consulenten van Alexander Calder zorgen voor een informele sfeer, waarin elke klant de kans krijgt om te onderzoeken waar zijn talenten en kansen liggen, om hier vervolgens mee te experimenteren en te netwerken. Het resultaat is een baan of participatieplek waar iemand zich op zijn plek voelt.

Alexander Calder arbeidsintegratie werkt voor ruim 200 gemeenten, het UWV Werkbedrijf en de private sector.

http://www.calder.nl/

Capabel Onderwijs Groep

Capabel Onderwijs Groep komt voort uit een fusie tussen een vijftal opleidingsinstituten. Met deze samenwerking is ruim 25 jaar opleidingservaring gebundeld uit o.a. de zorg- en de welzijnssector.

Capabel Onderwijs Groep verzorgt o.a. opleidingen in de sector Zorg en Welzijn. Deze MBO-opleidingen zijn opgenomen in het CREBO en het MBO-diploma is erkend door het Ministerie van Onderwijs in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Het uitstroomniveau is op niveau 2, 3 en 4.

Capabel Onderwijs Groep heeft eigen scholen in de regio's Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Hengelo, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. De scholen zijn kleinschalig en het aantal leerlingen per klas is beperkt. Vrijwel maandelijks is er voorlichting over de opleidingen op de scholen.

http://www.capabel.nl

Capabel Taal

Meedoen in Nederland, daar draait het om bij inburgering. Meedoen in je buurt, op school en bij de sportclub van je zoon of dochter. En zeker als je aan het werk bent. Capabel Taal wil de perspectieven van inburgeraars duurzaam versterken door een gedegen kennismaking met de Nederlandse samenleving en een verbeterde beheersing van de Nederlandse taal. Deze combinatie vormt de noodzakelijke voorwaarde voor verdere ontwikkeling van mogelijkheden en kansen op sociaal gebied en op de arbeidsmarkt. Een inburgeringstraject van Capabel Taal biedt de inburgeraar een bewezen route om doelen en ambities in de Nederlandse samenleving te verwezenlijken.

http://www.capabeltaal.nl

Callant

Met Callant bv hebben Calder Holding en de Atlant Groep hun krachten gebundeld om gemeenten en sw-bedrijven in Nederland te ondersteunen bij het begeleiden van mensen met een indicatie Wet sociale werkvoorziening. Uitgangspunt hierbij is dat sw-medewerkers werk vinden en behouden binnen een reguliere werkomgeving. Callant doet dit doet dit door op te treden als (inlenend) werkgever of door uitvoering van (een deel van) de gemeentelijke sw-taakstelling op zich te nemen.

Samen met gemeenten en sw-bedrijven werken wij op een heldere en effectieve manier aan de bouwstenen van onze sw dienstverlening, de Dariuz-diagnostiek en de werkgeversbenadering waarmee de beweging van binnen naar buiten van sw-medewerkers – van sw-bedrijf naar reguliere werkgever – succesvol wordt ingezet.

http://www.callantbv.nl

Aob Compaz

Aob Compaz is dé specialist voor het in beeld brengen van competenties, talenten en mogelijkheden van mensen, in relatie tot werk, scholing en persoonlijke ontwikkeling. Aob Compaz is er voor iedereen. Voor de HR-manager die via objectieve assessments de ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerkers in beeld wil brengen. Of ondersteuning zoekt bij werving, selectie of outplacement. Voor de werknemer die graag een volgende stap in zijn loopbaan wil zetten. Maar ook voor de scholier die nog niet weet welke kant hij op wil, of die blijft steken op school. Daarnaast maken we per jaar allerlei diagnoses van honderden klanten van gemeenten en UWV. Zo helpen we er aan mee dat mensen maximaal gebruik maken van hun mogelijkheden en zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen.

http://www.aobcompaz.nl

Westerbeek

Westerbeek COD BV is gespecialiseerd in alle aspecten van de (integrale) schuldhulpverlening. Het doel van de begeleiding is dat financiële situatie van de klant geen belemmering meer is voor maatschappelijke participatie.

Hiervoor beschikt Westerbeek over een uitgebreid en gevarieerd dienstenpakket. Naast de uitvoering van schuldhulpverlening verzorgen wij ook gespecialiseerde opleidingen voor professionals die in dit vakgebied (gaan) werken. Ook adviseren wij verschillende organisaties en gemeenten bij de vormgeving en verdere ontwikkeling van schuldhulpverlening. Zo toetst Westerbeek voortdurend de theoretische context van het vak aan de praktijk en op haar beurt scherpt de praktijk de theoretische context aan. Als jong en dynamisch bedrijf kunnen wij snel ingaan op de (veranderende) wensen van onze opdrachtgevers en onze klanten. Wij voeren al onze diensten uit volgens de code van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK).

Westerbeek biedt haar klanten professionele en resultaatgerichte schuldhulpverlening op maat. De oplossing van schuldenproblematiek ligt in het realiseren van daadwerkelijk inzicht van de klant in zijn financiële situatie en de beheersing daarvan.

http://www.westerbeekbv.nl

Taalwereld+

Inburgering vormt een onmisbaar element voor integratie en duurzame participatie. Ook voor analfabeten en laaggeletterden. Taalwereld+ richt zich op de inburgering van deze doelgroep met een eigen methodiek. Analfabeten en laaggeletterden leren de Nederlandse taal en worden zelfredzaam als zij op de juiste manier les krijgen. Taalwereld+ doet dit door NT2-onderwijs waarbij een steuntaal als instructietaal wordt gebruikt.

http://www.taalwereld.nl

Jan Arends GGZ

Jan Arends biedt begeleiding, training en opvang aan jongeren en volwassenen in 150 gemeenten in Nederland. Wij helpen en coachen mensen met een psychische, psychiatrische, verstandelijke en/of sociale beperking, die zich willen handhaven in de samenleving. Het gaat niet om één afgebakende doelgroep, de diversiteit van onze klanten is enorm. En wij sluiten “moeilijke mensen” niet uit.

De vaste coach begeleidt de klant bij de moeilijkheden in het dagelijks leven, met als doel dat hij/zij zichzelf weer kan redden, eventueel samen met familie en vrienden. Soms nemen we tijdelijk de last van de klant over, totdat die dit weer zelf kan. Onze benadering is direct en persoonlijk. De doelen bepaalt de klant zelf, samen met de coach en de verwijzer, waarbij de vragen, mogelijkheden en de eigen kracht van de klant centraal staan.

http://www.janarends.nl

Redwood

Redwood specialiseert zich in leerwerktrajecten voor bedrijven en werkzoekenden in Engeland. Leerwerktrajecten zijn een uitstekend middel om werkzoekenden op een laagdrempelige manier te scholen en parallel te laten werken aan werkgerelateerde vaardigheden. Wij verwachten hiermee in Engeland een grote groei te kunnen realiseren. Redwood biedt leerwerktrajecten in onder andere Business Administration, Management and Customer Service.

http://www.redwoodskills.com/
Get Adobe Flash player